Dịch vụ tư vấn thuế Việt Nam

Hệ thống pháp luật về thuế của Việt Nam đang phát triển một cách nhanh chóng. Trên một số phương diện, nó trở lên rõ ràng hơn; nhưng ở những phương diện khác lại trở lên phức tạp hơn do hay thay đổi hơn. Dù doanh nghiệp bạn đang hoạt động hay chuẩn bị thành

Dịch vụ Tư vấn kê khai, quyết toán đăng ký thuế

1/ Địa chỉ nhận thông báo thuế: là địa chỉ giao dịch, nhận các văn bản và thông báo thuế do cơ quan Thuế gởi đến. Địa chỉ này có thể nằm ngoài địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp. 2/ Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: doanh nghiệp kê khai ngày dự tính

Dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và

Dịch vụ Tư vấn thành lập công ty, doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp đơn giản nhất hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.  Loại hình doanh nghiệp này không được coi là một pháp nhân độc lập.  Nói cách khác, doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp được xem là một.  Do đó, doanh nghiệp tư nhân không được phép phát

Dịch vụ Tư vấn thành lập doanh nghiệp, công ty

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp bao gồm :Tư vấn thành lập công ty cổ phần – Tư vấn thành lập công ty hợp danh – Tư vấn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn – Tư vấn thành lập doanh nghiệp tư nhân. Nội dung tư vấn thành lập doanh nghiệp

Công Ty Luật Việt Nam – Văn Phòng Luật Sư – Văn Phòng Luật